22/11/2009: Pháp Môn Niệm Phật (Nhã Nhạc)

22/11/2009: Pháp Môn Niệm Phật
Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật
Posted by: Tbl Đọc: 4214 lần

Pháp Môn Niệm Phật

Nhã Nhạc

Trước khi đi vào chi tiết Pháp Môn Niêm Phật , xin lược giải về các Tông phái của Đạo Phật . Ở Trung quốc trước đây có nhiều tông phái , nay, trên thực tế chỉ còn ba tông : Thiền tông , Tịnh độ tông và Mật tông . Ở Việt-Nam ta , số người tu theo Tịnh độ tông là đông nhất , sau đến Thiền tông , …

… và một số nhỏ hơn là Mật tông .

* Thiền : danh từ “ Như Lai Thiền “ là chỉ Thiền nguyên thuỷ và “ Tổ sư thiền “ để chỉ các hình thức Thiền phát triển sau này do các Tổ sư các Thiền phái nổi danh đề xướng và truyền lại cho các đệ tử của mình . Qua các đoạn điển hình trong một số Kinh nguyên thuỷ (về thiền )thì mục đích của thiền là : an trú , chuyên nhất , định tính nội tâm và phương pháp là đoạn trừ các niệm và tư duy thuộc thế tục .

* Như đã nói trên , người Việt chúng ta tu theo Pháp môn Tịnh độ hay còn gọi là Pháp môn Niệm Phật ,là rất đông , chúng tôi sẽ ghi ra những điểm chính yếu , cần thiết của Pháp Môn Niệm Phật theo lời Phật dạy để , trước hết , nhắc nhở chính mình , sau để chia xẻ cùng bằng hữu .

* Một vài từ ngữ : – Niệm : là nhớ , nghĩ đến ; Niệm Phật là luôn luôn nhớ , nghĩ đến Phật ; và theo Bồ Tát Đại Thế Chí đã khẳng đinh thì sẽ “ nhất định thấy Phật “ và “ tâm tư được khai ngộ “ – Cầu vãng sinh Tịnh độ : cầu được về Cực Lạc quốc hay Tây phương cực lac ) – Cực lac : rất vui , nhưng chưa phải là Niết bàn .

* Tính cách đơn giản mà có hiệu lực mạnh mẽ của Pháp môn niệm Phật : trong Kinh Tiểu Bổn Di Đà có nói : “ Nếu có trai lành gái tín nào nghe danh hiệu Đức Phật A-Di-Đà tin tưởng mà niệm danh hiệu ngài bảy ngày đêm , lòng không sao lãng ( không lo tính việc khác ) thì Đức Phật A-Di-Đà sẽ hiển ứng chứng minh . Lúc lâm chung vẫn niệm danh hiệu ngài không mê muội , chắc chắn Phật cùng Thánh chúng đến tiếp độ về cực lạc chẳng sai .” Về nước cực lạc được liên hoa hoá thân , không còn sinh tử luân hồi nữa, tuy chưa đắc quả vị nào cả . Tại nước cực lạc này , sẽ được gặp các “ thượng thiện nhân “ , được chỉ dạy tu tập , bước dần lên cao .

* Khác biệt với các pháp môn khác : – người tu hành thường phải dứt bỏ hết phiền não , dứt hết nghiệp quả tội chướng mới được giải thoát , chứng quả Niết bàn . Nhưng Pháp môn Niệm Phật còn nghiệp quả mà cũng được vãng sinh ( như đã nói trên ) . – Bất luân già , trẻ , lớn , bé , người ngu , kẻ trí … đều có thể tu theo Pháp Môn Niệm Phật được cả .

* Phương Pháp Tu theo Pháp Môn Niệm Phật hay Pháp Môn Tịnh Độ ( hay còn gọi là Tu về Cực lac ) : nói chung , có nhiều lối , nhưng không ngoài các pháp niệm Phật , ở đây chỉ ghi ra một pháp niệm Phật , gọi tên là “ Trì Danh Niệm Phật “ . Trì danh niệm Phật là giữ một lòng nhớ , nghĩ danh hiệu Phật , tức là niệm ra tiếng hay niệm thầm bốn chữ

“ A-di-đà-Phật “ hay sáu chữ : “ Nam mô A-di-đà-Phật “ , niệm một cách chú tâm và bất cứ lúc nào có thể trong mỗi ngày .

*Điều kiện để tu theo Tịnh Độ hay Pháp môn niệm Phật :tuy pháp tu này đơn giản nhưng cũng có ba điều kiên như sau :

1- Đức tin chắc chắn : Trong Kinh Hoa Nghiêm có nói : “ Tin là mẹ các công đức . Tin có thể thành tựu quả Bồ đề .” :

a-Tin Phật là Đấng sáng suốt , từ bi , cứu khổ mọi loài . b- Tin giáo pháp của Phật là đúng đắn , chân thật tin theo giáo pháp của ngài mà tu hành thì sẽ được thành công . c- Tin ở nơi sức mạnh của chính mình : phải nhất tâm (cương quyết ) trì niệm danh hiệu Phật , quyết chắc sẽ được vãng sanh cõi Tịnh độ . Thượng toạ Thiền Tâm đã nói :” Lòng tin :cửa vào Tịnh độ .”

2- Lập nguyện vững vàng : giữ vững chí nguyện quyết sinh về cực lạc một cách thiết tha , không gì lay chuyển được .

3- Thực hành theo đúng chí nguyên : nghĩa là luôn luôn trì niệm danh hiệu Phật A-di-đà , niệm luôn luôn , bất cứ khi nào có thể , cho đến “ nhất tâm bất loạn .“

* Pháp môn niệm Phật và lúc lâm chung : vào lúc lâm chung của người tu theo Pháp môn niệm Phật thì gia đình tuyệt đối Không Được Khóc , phải nên kiềm chế sự xúc động , vì khóc sẽ làm tiêu tan công đức Niệm Phật của người sắp chết . Tất cả những người chung quanh cũng nên cố gắng góp phần vào việc hộ niệm một cách tốt đẹp cho người sắp chết .

Trên đây là những điều chính yếu về tu theo Pháp môn Tịnh độ hay còn gọi là Pháp môn Niệm Phật .

Cho tới khi học được những điều này trong sách nhà Phật ,tôi mới hiểu rõ thế nào là “ niệm Phât “ , không đơn giản như chỈ thấy hình ảnh mẹ tôi lâm râm niệm Phật mỗi khi mẹ tôi thắp nén nhang trước bàn thờ Phật , hay những lúc mẹ có những điều lo âu , sợ hãi , hay trước khi đi ngủ … Ngay cả khi định cư trên xứ sở này , tôi nghe nói rất nhiều đến “ Thiền “ . Suy nghĩ về chính mình , thật rất khó cho tôi để “ an trú , chuyên nhất ,đ ịnh tính nôi tâm .. “ mỗi khi “ ngồi thiền “ . Phương pháp tu theo “ Pháp Môn niệm Phật “ dù sao cũng dễ áp dụng cho mọi người , kể cả tôi nữa .

Nhã Nhạc

Mùa Lễ Tạ Ơn 2009

*Hình trên là Ngôi chùa Việt Nam đầu tiên trên đất Phật ( Ấn Độ , khánh thành 12-01-2003 . )

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

tumblr hit counter