I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

BƯỚC VÀO CƯA PHẬT_3-Bài 15 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Đề bài ôn tập: 15. TRÍ TUỆ BÁT–NHÃ Tháp ở Tokyo-Hè 2013 1. Mấy tháng trước, chúng tôi có dịp trình bày đề tài “một số đặc điểm của Phật…

1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2- Montreal 2010 Hoằng Hữu Nguyễn Văn PhúDa-DU-Đà-La&Vua A-Dục- Tên trên tượng Phật Bài ôn tập – 35.Công Chúa DA-DU-ĐÀ-LA- 1. Cách đây chừng 27 thế kỷ, tại phía Bắc nước Ấn-Độ ngày nay,…