1.Hoằng Hữu NVP:Tam Tạng Kinh & TÂM VÀ TU TÂM -2.Về giới cấm không được ca hát ..(TVHS)

1.Hoằng Hữu NVP:Tam Tạng Kinh & TÂM VÀ TU TÂM -2.Về giới cấm không được ca hát ..(TVHS)

 PHẬT HỌC ÔN TẬP BƯỚC VÀO CỬA PHẬT- Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú – Montreal 2010   Chùa ở Tokyo (Hình do Anne chụp) Bài 59.TamTạng Kinh Điển- 1. TAM TẠNG. Khi đến chùa, Phật tử chúng ta…

Ị.Hoằng Hữu NVP:1/Sáu nẻo luân hồi-2/Thập nhị nhân duyên-II.Ba đức tính dẫn ta lên cõi Trời(TVHS)

Ị.Hoằng Hữu NVP:1/Sáu nẻo luân hồi-2/Thập nhị nhân duyên-II.Ba đức tính dẫn ta lên cõi Trời(TVHS)

LGT– Dưới đây là hai bài trích trong tác phẩm “Bước Vào Cửa Phật – Book 1 của tác giả Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú mà chúng tôi đã đăng trên website này trước đây . Nay xin mời quý…

I.Hoằng Hữu NVP:1.Bám níu-2.Ngã mạn-3.Linh hồn–II.Sự tích cái mõ và chày kình-(NN Sưu tập).

I.Hoằng Hữu NVP:1.Bám níu-2.Ngã mạn-3.Linh hồn–II.Sự tích cái mõ và chày kình-(NN Sưu tập).

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT– Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Tokyo National Museum(Hình Anne chụp) Bài ôn tập – 54. BÁM NÍU Trong Tăng Chi bộ kinh, có kinh Mười Đề Tài Thảo Luận, chúng ta được đọc mấy…

I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

BƯỚC VÀO CƯA PHẬT_3-Bài 15 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Đề bài ôn tập: 15. TRÍ TUỆ BÁT–NHÃ Tháp ở Tokyo-Hè 2013 1. Mấy tháng trước, chúng tôi có dịp trình bày đề tài “một số đặc điểm của Phật…

1.Phát tâm Bồ-đề(Hoằng Hữu NVP)2.Yết-Đế,Yết-Đế(HH/NVP)3.Chùa Việt ở Thái Lan(RFA)

1.Phát tâm Bồ-đề(Hoằng Hữu NVP)2.Yết-Đế,Yết-Đế(HH/NVP)3.Chùa Việt ở Thái Lan(RFA)

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT-Quyển 3-Montreal 2010 (Hình Ngôi chùa ở Nhật) Hoẵng Hữu Nguyễn Văn Phú Đề tài ôn tập:Bài 16-Phát tâm Bồ-đề 1.Để vào đề, xin trích một đoạn trong bản Văn Khuyến Phát Bồ-Đề Tâm, của đại sư…

1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2- Montreal 2010 Hoằng Hữu Nguyễn Văn PhúDa-DU-Đà-La&Vua A-Dục- Tên trên tượng Phật Bài ôn tập – 35.Công Chúa DA-DU-ĐÀ-LA- 1. Cách đây chừng 27 thế kỷ, tại phía Bắc nước Ấn-Độ ngày nay,…

1.Hoằng Hữu NVP:1/Thư đi tin lại-Kỳ 31-2/Truyện Man Nương và Tứ Pháp-

1.Hoằng Hữu NVP:1/Thư đi tin lại-Kỳ 31-2/Truyện Man Nương và Tứ Pháp-

THƯ ĐI TIN LẠI – Kỳ 31 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010 Chùa Trầm ** LNĐ-Thư Đi Tin Lại-Kỳ 31 này đã chấm dứt tác phẩm của tác giả Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú . Kỳ tơi, chúng…

I .Hoằng Hữu NVP:Thư đi tin lại-Kỳ 29-&Cốt tủy đạo Phật- II.Ðại đức Pabhakaro:Khiêm cung-

I .Hoằng Hữu NVP:Thư đi tin lại-Kỳ 29-&Cốt tủy đạo Phật- II.Ðại đức Pabhakaro:Khiêm cung-

THƯ ĐI TIN LẠI – Kỳ 29 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010   Một tượng Phật tại Tokyo(Anne chụp 6-2014) 273 – Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển rút gọn lại trong kinh Kim Cang(= Kim…

Hoằng Hữu NVP: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 28– 2/Phát tâm bồ-đề–/Good Read:Tu là chỉnh sửa-chuyện dễ mà khó-MORE..

Hoằng Hữu NVP: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 28– 2/Phát tâm bồ-đề–/Good Read:Tu là chỉnh sửa-chuyện dễ mà khó-MORE..

THƯ ĐI TIN LẠI – KỲ 28 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010 Chùa Minh Thạnh Pleiku (NN sưu tầm) 263 – Huyền Trang (602-664) không phải là người Trung Quốc đầu tiên sang Thiên Trúc thỉnh kinh ….