1.Hồi ức 30/4 của người Việt tại Âu Châu-2.Thành phố của Thủ Đô Miền Nam VNCH(BNL)2.Chúng tôi vẫn sống(DLB)3/40 năm nhìn lại

1.Hồi ức 30/4 của người Việt tại Âu Châu-2.Thành phố của Thủ Đô Miền Nam VNCH(BNL)2.Chúng tôi vẫn sống(DLB)3/40 năm nhìn lại

Hồi ức 30/4 của người Việt tại Âu Châu Nguồn:Tường An, thông tín viên RFA, Paris-2015-03-17 Paris. Đại lộ Gay Lussac, 3 giờ chiều ngày 27 tháng 4, 1975, sinh viên các đại học Paris, đại học Orsey đeo tang…