1.'Thôn tính đã ăn sâu vào bản chất TQ'(BBC)2.PC Dũng:Người Mỹ bắt tay giới bảo thủ Hà Nội?-3.Uẩn khúc Hội nghị Thành Đô-

1.'Thôn tính đã ăn sâu vào bản chất TQ'(BBC)2.PC Dũng:Người Mỹ bắt tay giới bảo thủ Hà Nội?-3.Uẩn khúc Hội nghị Thành Đô-

‘Thôn tính đã ăn sâu vào bản chất TQ?’ Nguồn:BBC – thứ bảy, 9 tháng 8, 2014 Nam Tiến nằm trong một truyền thống ‘thôn tính’, ‘xâm chiếm’ và ‘đồng hóa’ dường như đã ăn sâu trong lịch sử, văn…