1."Bàng Bạc Gấm Hoa "-Kỳ chót(DTL)2.Nhà văn Nhất Giang hoàn tất từ điển ..(DTL)3.Thơ DTL-4.KHÁNH TRƯỜNG:Nhớ Phạm Công Thiện …

1."Bàng Bạc Gấm Hoa "-Kỳ chót(DTL)2.Nhà văn Nhất Giang hoàn tất từ điển ..(DTL)3.Thơ DTL-4.KHÁNH TRƯỜNG:Nhớ Phạm Công Thiện …

‘Bàng Bạc Gấm Hoa,’ câu hỏi lớn về nghệ thuật cổ truyền Việt Nam! Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com- August 18, 2017 Nhà văn Mặc Lâm (Hình: HM) (Tiếp theo và hết) Và, đây là “chân dung” nhà văn Mai Thảo…