Bên Giòng Lịch Sử-Ch.15:Những Cơn Sóng Gió Mới -Vĩnh biệt Huế-

Bên Giòng Lịch Sử-Ch.15:Những Cơn Sóng Gió Mới -Vĩnh biệt Huế-

LGT- Chương 15 dưới đây của tác phẩm “Bên giòng lịch sử”-tác giả LM. Cao Văn Luận- đã chấm dứt tác phẩm này – Trân trọng, NN-  BÊN GIÒNG LỊCH SỬ 1940-1965 Linh Mục Cao Văn Luận             Mộ Bia…