1.Biển Đông thành chién trường mới..(DLB)2.Miền Đông-Tây VN suy tàn(VB)3.Dân vô sản đói meo..(VB)4.

1.Biển Đông thành chién trường mới..(DLB)2.Miền Đông-Tây VN suy tàn(VB)3.Dân vô sản đói meo..(VB)4.

8705. Biển Đông thành chiến trường mới, Trung Quốc chống cả thế giới Nguồn:Posted by adminbasam on 12/06/2016 VietTimes 12-6-2016 Thục Ninh Mỹ sắp triển khai đồng thời hai cụm tác chiến tàu sân bay ở Biển Đông đề phòng…