16/08/2013: 1.Female Longevity(BS Dương Hồng Mô)-2.Bốn bà vợ-3.Ô Sào Thiền sư-4.Trí nhớ Việt kiều-

16/08/2013:  1.Female Longevity(BS Dương Hồng Mô)-2.Bốn bà vợ-3.Ô Sào Thiền sư-4.Trí nhớ Việt kiều-

16/08: 1.Female Longevity(BS Dương Hồng Mô)-2.Bốn bà vợ-3.Ô Sào Thiền sư-4.Trí nhớ Việt kiều- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 4498 lần Fwd: Bài viết của BS Dương Hồng Mô Kim Vu…