16/07/2011: Tạng Thư sống chết-Phần I :Sống (tiếp theo)-Ch.7 :Bardo và những thực tại khác

16/07/2011: Tạng Thư sống chết-Phần I :Sống (tiếp theo)-Ch.7 :Bardo và những thực tại khác

16/07: Tạng Thư sống chết-Phần I :Sống (tiếp theo)-Ch.7 :Bardo và những thực tại khác Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 4854 lần TẠNG THƯ SỐNG CHẾT – Nguồn : Trang Nhà Quảng Đức The Tibetan…