1.Lớp Nhì H-Hà Nội làm lễ tưởng niệm cô An-Lớp Nhì H Hải ngoại thăm viếng-Phân ưu-2. Cô giáo Hoàng Châu An đã từ trần –

1.Lớp Nhì H-Hà Nội làm lễ tưởng niệm cô An-Lớp Nhì H Hải ngoại thăm viếng-Phân ưu-2. Cô giáo Hoàng Châu An đã từ trần –

LỚP NHÌ H -HÀ NỘI : LÀM LỄ TƯỞNG NIỆM CÔ AN- —- Forwarded Message —– From: Hoang Kim Anh <kimanhday@gmail.com> To: Kim-Han Tran <kimhan1939@yahoo.com> Sent: Friday, November 14, 2014 5:08 PM Subject: Re: kimhan, hoc trò cũ của cô…