1.Đạo đức người Nhật-2.Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa-3. Cuốn sách 'Pigs on the loose'..4.Chuyện để suy gẫm-

1.Đạo đức người Nhật-2.Người khách trọ hữu tình nhưng bạc nghĩa-3. Cuốn sách 'Pigs on the loose'..4.Chuyện để suy gẫm-

Fwd: Đạo Đức Người Nhật. Kim Vu to:…,me Gần trăm triệu dollars mất trong trận đóng đất sóng thần năm 2011 được trả lại …. = Gần trăm triệu đô-la mất trong trân động đất sóng thầnnăm 2011 được trả…