1…Đạo đức của người CS Phan Lạc Tuyên(Đoàn Dự)-2.TĐ CA,Jerry Brown,phản đối tị nạn Việt,nhưng..(NV)-3.Về EBOLA-

1…Đạo đức của người CS Phan Lạc Tuyên(Đoàn Dự)-2.TĐ CA,Jerry Brown,phản đối tị nạn Việt,nhưng..(NV)-3.Về EBOLA-

Fwd: Tình Yêu-Tình Cha Con – Đạo Đức Của Người Cộng Sản Phan Lạc Tuyên Kim Vu to:…,me == Tình Yêu-Tình Cha Con – Đạo Đức Của Người Cộng Sản Phan Lạc Tuyên ĐOÀN DỰ ghi chép Phan Lạc Tuyên…