1.Dòng nhạc Hoàng Quốc Bảo ..(DTL)2.Chiều tưởng nhớ Hoàng Cầm, Phạm Duy(VOA)

1.Dòng nhạc Hoàng Quốc Bảo ..(DTL)2.Chiều tưởng nhớ Hoàng Cầm, Phạm Duy(VOA)

21/03: Hoàng Quốc Bảo, dòng nhạc như chiếc cầu tâm linh nối liền đời thường và nẻo đạo Du Tử Lê Category: Ngày Nay Biết Viết Gì Đây? Posted by: louis Le – Nguồn: Blog Ngón Tay Thứ Sáu Cùng…