1.Thơ Du Tử Lê-2.Mandalay-trang Kinh Phật giáo Miến Điện(TN Thắng/NV)3.Nước sông Seine dâng cao ..(NV)

1.Thơ Du Tử Lê-2.Mandalay-trang Kinh Phật giáo Miến Điện(TN Thắng/NV)3.Nước sông Seine dâng cao ..(NV)

mai, lắng nghe: – chim vẫn gọi tên người. Nguồn: dutule.com- Sáng tác mới – 05/15/2016 11:13 AM Tác giả : Du Tử Lê Tranh DTL và, đpp. mưa thả tôi ngược chiều quay trái đất về môi người: chiếc…