1.Nhân cách kẻ sĩ miền Nam: Nhà văn Bình Nguyên Lộc(DTL)2.Qui Nhơn:Tháng Bảy Â.L thả thuyền giấy.-3.Một thuở học trò(Toàn Phong)

1.Nhân cách kẻ sĩ miền Nam: Nhà văn Bình Nguyên Lộc(DTL)2.Qui Nhơn:Tháng Bảy Â.L thả thuyền giấy.-3.Một thuở học trò(Toàn Phong)

Nhân cách kẻ sĩ miền Nam: Nhà văn Bình Nguyên Lộc Nguồn:nguoiviet.com-Friday, August 08, 2014 Du Tử Lê (Tiếp theo kỳ trước) Tài liệu của Nguyễn Ngọc Hoài Nam. Sau biến cố 30 tháng 4, 1975, nền VHNT miền Nam…