1.Lục Bát Du Tử Lê từ cội nguồn Ca dao(TT Miên)2.Thơ T.T.Miên-3.Thơ N.H.Phương&Kim Tuấn-4.Khi người về(DTL)5.Lục bát yêu thương-

1.Lục Bát Du Tử Lê từ cội nguồn Ca dao(TT Miên)2.Thơ T.T.Miên-3.Thơ N.H.Phương&Kim Tuấn-4.Khi người về(DTL)5.Lục bát yêu thương-

Lục Bát Du Tử Lê Từ Cội Nguồn Ca Dao Nguồn:Sống-Magazine – 03/10/2015 Tác giả : Trần Thu Miên Từ trái: Khánh Hòa (GĐ.NXB Sống – California), nhà thơ Du Tử Lê, nhà thơ Trần Thu Miên, trong buổi ra…