1.Trang Châu và bút ký ‘Y Sĩ Tiền Tuyến'(DTL)2.Trang Châu-Kỳ 2(DTL)3.Phù Hư-Kỳ cuối(DTL)

1.Trang Châu và bút ký ‘Y Sĩ Tiền Tuyến'(DTL)2.Trang Châu-Kỳ 2(DTL)3.Phù Hư-Kỳ cuối(DTL)

Trang Châu và bút ký ‘Y Sĩ Tiền Tuyến’ Du Tử Lê Nguồn:nguoiviet.com– January 13, 2017 Từ phải qua (ngồi): nhà thơ Trang Châu, nhà văn Song Thao, nhà văn Hoàng Xuân Sơn. (Ðứng) nhà thơ Nguyễn Ðức Bạt Ngàn,…