1.Báo TQ:Họ Dương gọi VN'đứa con hoang đàng hãy trở về'-2.VN lún sâu vào bãi lầy do TQ tạo ra-3.Bỏ võ khí cấm vận ..

1.Báo TQ:Họ Dương gọi VN'đứa con hoang đàng hãy trở về'-2.VN lún sâu vào bãi lầy do TQ tạo ra-3.Bỏ võ khí cấm vận ..

Báo TQ: Họ Dương gọi Việt Nam ‘đứa con hoang đàng hãy trở về’ Nguồn:RFA -Việt-Long- theo Shannon Tirzzi- The Diplomat, June 20, 2014 Thủ tướng Việt Nam thảo luận với Ủy Viên QVV Trung Quốc Dương Khiết-Trì RFA photo…