17/06/2012 1.Ngày17/6:Kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Quán Thế Âm-.2.Chữ "Tâm"-3.I give you my life(Ch.11)- 4.Một người Úc có tấm lòng vàng(RFA)-

17/06/2012  1.Ngày17/6:Kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Quán Thế Âm-.2.Chữ "Tâm"-3.I give you my life(Ch.11)- 4.Một người Úc có tấm lòng vàng(RFA)-

17/06: 1.Ngày17/6:Kỷ niệm ngày sinh Đức Phật Quán Thế Âm-.2.Chữ “Tâm”-3.I give you my life(Ch.11)- 4.Một người Úc có tấm lòng vàng(RFA)- Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5329 lần FW: Đức Phật Bà QUAN ÂM…