Hoăng Hữu NVP:1.Nói về địa ngục-2.Bồ Tát Địa Tang,-/3.Quảng Tánh:Dục như mật ngọt ..

Hoăng Hữu NVP:1.Nói về địa ngục-2.Bồ Tát Địa Tang,-/3.Quảng Tánh:Dục như mật ngọt ..

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT-Quyển 2 -Montreal 2010 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú . Đề tài ôn tập: Bài 17-Nói về đạ ngục . Một ngôi chùa Nhật(Hình trên Net) Cách đây mấy tuần, chúng ta đã tụng kinh Địa Tạng…