1.Ký ức mùa xuân(RFA)2.Bưởi tay Phật:siêu độc,lạ-3.Mùa đông trên biên giới Việt-Lào(RFA)4..Lời khen chê & MORE

1.Ký ức mùa xuân(RFA)2.Bưởi tay Phật:siêu độc,lạ-3.Mùa đông trên biên giới Việt-Lào(RFA)4..Lời khen chê & MORE

Ký ức mùa Xuân Nguồn:RFA- Hạo Nhiên Nguyễn Tấn Ích 2015-01-12 Một chiếc tàu vượt biển tìm tự do. File photo Mùa Xuân , Tình Yêu và Lao Tù Một đoàn người lê bước theo sườn đồi thoai thoải tiến…