Hoằng Hữu NVP: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 28– 2/Phát tâm bồ-đề–/Good Read:Tu là chỉnh sửa-chuyện dễ mà khó-MORE..

Hoằng Hữu NVP: 1/Thư đi tin lại-Kỳ 28– 2/Phát tâm bồ-đề–/Good Read:Tu là chỉnh sửa-chuyện dễ mà khó-MORE..

THƯ ĐI TIN LẠI – KỲ 28 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010 Chùa Minh Thạnh Pleiku (NN sưu tầm) 263 – Huyền Trang (602-664) không phải là người Trung Quốc đầu tiên sang Thiên Trúc thỉnh kinh ….