I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

I/Hoằng Hữu NVP:1.Trí tuệ bát nhã-2.Anh em vua A-Dục-II/Nhớ về ni sư Trí Hải(TN Quảng Đức)

BƯỚC VÀO CƯA PHẬT_3-Bài 15 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Đề bài ôn tập: 15. TRÍ TUỆ BÁT–NHÃ Tháp ở Tokyo-Hè 2013 1. Mấy tháng trước, chúng tôi có dịp trình bày đề tài “một số đặc điểm của Phật…