26/12: Bước Vào Cửa Phật-Quyển 2 -Bài 13.Bát Nhã Tâm Kinh – Bài 14: Yết-đế, yết-đế .

26/12: Bước Vào Cửa Phật-Quyển 2 -Bài 13.Bát Nhã Tâm Kinh – Bài 14: Yết-đế, yết-đế .

26/12: Bước Vào Cửa Phật-Quyển 2 -Bài 13.Bát Nhã Tâm Kinh – Bài 14: Yết-đế, yết-đế Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: Tbl Đọc: 4316 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT -Quyển 2 (tiếp theo) Hoằng Hữu…