07/03: Bài 29.Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diệp-Bài 30.Tôn Giả Xá- Lỵ- Phất .

07/03: Bài 29.Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diệp-Bài 30.Tôn Giả Xá- Lỵ- Phất .

07/03: 29.Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diệp-30.Tôn Giả Xá- Lỵ- Phất Category: Phật Học – Phật học ôn tập- Posted by: Tbl Đọc: 6436 lần BƯỚC VÀO CỬA PHẬT-Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Bài 29.Trưởng Lão Ma-Ha Ca-Diếp 1. Trong…