I.Hoằng Hữu NVP:1.Bám níu-2.Ngã mạn-3.Linh hồn–II.Sự tích cái mõ và chày kình-(NN Sưu tập).

I.Hoằng Hữu NVP:1.Bám níu-2.Ngã mạn-3.Linh hồn–II.Sự tích cái mõ và chày kình-(NN Sưu tập).

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT– Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Tokyo National Museum(Hình Anne chụp) Bài ôn tập – 54. BÁM NÍU Trong Tăng Chi bộ kinh, có kinh Mười Đề Tài Thảo Luận, chúng ta được đọc mấy…