I .Hoằng Hữu NVP:Thư đi tin lại-Kỳ 29-&Cốt tủy đạo Phật- II.Ðại đức Pabhakaro:Khiêm cung-

I .Hoằng Hữu NVP:Thư đi tin lại-Kỳ 29-&Cốt tủy đạo Phật- II.Ðại đức Pabhakaro:Khiêm cung-

THƯ ĐI TIN LẠI – Kỳ 29 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010   Một tượng Phật tại Tokyo(Anne chụp 6-2014) 273 – Bộ kinh Đại Bát Nhã gồm 600 quyển rút gọn lại trong kinh Kim Cang(= Kim…