1.Hoằng Hữu NVP:1/Thư đi tin lại-Kỳ 31-2/Truyện Man Nương và Tứ Pháp-

1.Hoằng Hữu NVP:1/Thư đi tin lại-Kỳ 31-2/Truyện Man Nương và Tứ Pháp-

THƯ ĐI TIN LẠI – Kỳ 31 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú Montreal 2010 Chùa Trầm ** LNĐ-Thư Đi Tin Lại-Kỳ 31 này đã chấm dứt tác phẩm của tác giả Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú . Kỳ tơi, chúng…