1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

1.Công chúa Da-Du-Đà-La &Vua A-Duc (HH Nguyễn Văn Phú)-2.Viết tên lên tượng Phật-3.Nepal:Nhà sư Matthieu Ricard kêu gọi..(C.Today)4.

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT – Quyển 2- Montreal 2010 Hoằng Hữu Nguyễn Văn PhúDa-DU-Đà-La&Vua A-Dục- Tên trên tượng Phật Bài ôn tập – 35.Công Chúa DA-DU-ĐÀ-LA- 1. Cách đây chừng 27 thế kỷ, tại phía Bắc nước Ấn-Độ ngày nay,…