1.Đặc san 'Kỷ Niệm 60 Năm Nhập Học TV 53-60'-2.Ngày Hội Trưng Vương trong tương lai (TN)-3.Nói chuyện về ngày hội TV và các bài..

1.Đặc san 'Kỷ Niệm 60 Năm Nhập Học TV 53-60'-2.Ngày Hội Trưng Vương trong tương lai (TN)-3.Nói chuyện về ngày hội TV và các bài..

KỶ NIỆM 60 NĂM NHẬP HỌC Lê-Băng-Tâm Đó là tên cuốn Đặc San của Ban Chủ Biên TV 53-60 vừa cho phát hành sáng nay, ngày thứ tư, tháng 4-9-2014 .   Tôi đến nhà bạn Kim Dung khoảng gần…