28/09/2013: 1.Kỳ bí của Kim Cang bất hoại-.2.Dalai Lama:Học làm người-3.Bố thí-.

28/09/2013:   1.Kỳ bí của Kim Cang bất hoại-.2.Dalai Lama:Học làm người-3.Bố thí-.

28/09: 1.Kỳ bí của Kim Cang bất hoại-.2.Dalai Lama:Học làm người-3.Bố thí-. Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 5212 lần Fwd: Kỳ bí của Kim Cang Bất hoại Kim Vu to:….,me http://www.medicinebuddha.org/medicine-buddha-mantra-2.gif…