1.Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu(BBC)2.Năm năm vàng son của VN Cộng Hòa(BBC)

1.Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu(BBC)2.Năm năm vàng son của VN Cộng Hòa(BBC)

Lệnh rút khỏi Huế của Tổng thống Thiệu Tiến sỹ Nguyễn Tiến Hưng Gửi đến BBC từ Virginia, Hoa Kỳ  Nguồn:BBC- 2 giờ trước-04-04-2017 Đại nội Huế – Bản quyền hình ảnh Hoang Dinh Nam / Getty Images Vua nước…