1. Đi dự lễ hội 100 năm trường Nữ TH/TV 2017 tại Saigon(TN) & More- 2.Đại lễ giỗ Hai Bà tại Little Sài Gòn (NV)

1. Đi dự lễ hội 100 năm trường Nữ TH/TV 2017 tại Saigon(TN) & More- 2.Đại lễ giỗ Hai Bà tại Little Sài Gòn (NV)

Đi dự lễ hội 100 năm trường TV 2017 tại Saigon Tan Nguyen Nguyen Thi to me Băng Tâm thân mến, Như đã báo với bạn trong những thư trước, ngày Chủ nhật 05/03/2017 vừa qua , mình đã đi đến…