1..Lưu Trọng Cao Nguyên,hậu duệ ..(DTL)2.Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn ..(DTL)3.Cõi Mẹ Về(DTL)

1..Lưu Trọng Cao Nguyên,hậu duệ ..(DTL)2.Nhà thơ Hoàng Xuân Sơn ..(DTL)3.Cõi Mẹ Về(DTL)

Lưu Trọng Cao Nguyên, hậu duệ của nhà thơ Lưu Trọng Lư Du Tử Lê/Người Việt May 5, 2017 Nhà thơ Lưu Trọng Cao Nguyên. (Hình: Lưu Trọng Cao Nguyên cung cấp) Cho tới hôm nay, các nhà di truyền…