09/12/2011: NAKULAPITA SUTTA Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt (Hoàng Phong)-2.Please help..(Thực hành Từ Bi)

09/12/2011:  NAKULAPITA SUTTA Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt (Hoàng Phong)-2.Please help..(Thực hành Từ Bi)

09/12: NAKULAPITA SUTTA Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt (Hoàng Phong)-2.Please help..(Thực hành Từ Bi) Category: Tôi Tìm Hiểu Đạo Phật Posted by: Tbl Đọc: 5339 lần NAKULAPITA SUTTA Kinh về Tuổi già và sự Sáng suốt –…