1.Nghiệp-2.Người bạn quí mến..3.Vợ chồng và World Cup(Thanh Dương)-4.Cú ngoạm và hình phạt cho Suarez-

1.Nghiệp-2.Người bạn quí mến..3.Vợ chồng và World Cup(Thanh Dương)-4.Cú ngoạm và hình phạt cho Suarez-

Fw: Fwd: Dừng Nghiệp và Chuyển Nghiệp Kim Nguyen to:…,me (hình minh họa:Hoa tulip-NN)   > Dừng Nghiệp và Chuyển Nghiệp Kinh Tăng Chi Bộ Vận Mệnh Nằm Trong Tay Mình > Một người không rõ về vận mệnh, đem…