06/07/2013: 1.Đừng được nắng ..rồi quên mưa-2.Người viết mướn(Tiểu Tử)-.

06/07/2013:  1.Đừng được nắng ..rồi quên mưa-2.Người viết mướn(Tiểu Tử)-.

06/07: 1.Đừng được nắng ..rồi quên mưa-2.Người viết mướn(Tiểu Tử)-. Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 3073 lần Fwd: Đừng được nắng rồi… quên mưa Kim Vu to:…,me “Đừng được nắng rồi……