Sông Sài Gòn, tưởng như dòng sông không trở lại (Nguyễn Công Khanh)

Sông Sài Gòn, tưởng như dòng sông không trở lại (Nguyễn Công Khanh)

           SÔNG SÀI GÒN,TƯỞNG NHƯ DÒNG SÔNG KHÔNG TRỞ LẠI                                 Nguyễn Công Khanh LGT- Hồi ký dưới đây của tác giả Nguyễn Công Khanh đã đăng trên Giai Phẩm Xuân Nhâm Thìn Người Việt 2012 . Chúng tôi được phép của tác giả đăng lại nơi đây…