1.Tác giả Tượng Thương Tiếc..2.Những bãi biển miền Trung đang hẹp dần-3.Bức ảnh làm nhức nhối..-4.Những điều trông thấy

1.Tác giả Tượng Thương Tiếc..2.Những bãi biển miền Trung đang hẹp dần-3.Bức ảnh làm nhức nhối..-4.Những điều trông thấy

FW:Tác giả tượng Thương Tiếc, đã về VN sinh sống cùng gia đình. phuongkim huynh to:…,me    Tác giả tượng Thương Tiếc, đã về VN sinh sống cùng gia đình. Văn Quang     Tượng Thương Tiếc Từ trước Tết…