1.Đèn cù-Trần Đĩnh:Trích đoạn (NN)-2.Lòng tham và,…đang hủy diệt Hội An(NV)3.Người Sài Gòn tập sống chung với lũ lụt(RFA)

1.Đèn cù-Trần Đĩnh:Trích đoạn (NN)-2.Lòng tham và,…đang hủy diệt Hội An(NV)3.Người Sài Gòn tập sống chung với lũ lụt(RFA)

ĐÈN CÙ – Trần Đĩnh Giới thiệu “Đèn Cù” qua các Trích Đoạn –Nhã Nhạc Kỳ I **Dưới đây là những trích đoạn trong tác phẩm Đèn Cù mà chúng tôi đã đọc và muốn chia xẻ cùng quí bạn…