Vô Thường (Nhã Nhạc)

Vô  Thường (Nhã Nhạc)

 Vô  Thường                                             Nhã Nhạc Tháng 4- 2011-Kính gửi hương linh chị của chúng em .                     Chị đã ở trên dương thế  86 năm . Chị đã là con – con ruột – của Mẹ ; là chị – chị…