07/09/2013: 1.Truyện người Samurai-2.Bạn thật bạn giả-3.'Đặc sản' của Sài Gòn-4.Cà phê "Cộng" thêm khách nhờ 'lề phải' tố-

07/09/2013:  1.Truyện người Samurai-2.Bạn thật bạn giả-3.'Đặc sản' của Sài Gòn-4.Cà phê "Cộng" thêm khách nhờ 'lề phải' tố-

07/09: 1.Truyện người Samurai-2.Bạn thật bạn giả-3.’Đặc sản’ của Sài Gòn-4.Cà phê “Cộng” thêm khách nhờ ‘lề phải’ tố- Category: Như là Ngụ ngôn .. Những nụ cười .. Posted by: Tbl Đọc: 5161 lần FW: Truyện Người SAMURAI. Mời…