1.Phát tâm Bồ-đề(Hoằng Hữu NVP)2.Yết-Đế,Yết-Đế(HH/NVP)3.Chùa Việt ở Thái Lan(RFA)

1.Phát tâm Bồ-đề(Hoằng Hữu NVP)2.Yết-Đế,Yết-Đế(HH/NVP)3.Chùa Việt ở Thái Lan(RFA)

BƯỚC VÀO CỬA PHẬT-Quyển 3-Montreal 2010 (Hình Ngôi chùa ở Nhật) Hoẵng Hữu Nguyễn Văn Phú Đề tài ôn tập:Bài 16-Phát tâm Bồ-đề 1.Để vào đề, xin trích một đoạn trong bản Văn Khuyến Phát Bồ-Đề Tâm, của đại sư…