1.Hoằng Hữu NVP:Tam Tạng Kinh & TÂM VÀ TU TÂM -2.Về giới cấm không được ca hát ..(TVHS)

1.Hoằng Hữu NVP:Tam Tạng Kinh & TÂM VÀ TU TÂM -2.Về giới cấm không được ca hát ..(TVHS)

 PHẬT HỌC ÔN TẬP BƯỚC VÀO CỬA PHẬT- Quyển 2 Hoằng Hữu Nguyễn Văn Phú – Montreal 2010   Chùa ở Tokyo (Hình do Anne chụp) Bài 59.TamTạng Kinh Điển- 1. TAM TẠNG. Khi đến chùa, Phật tử chúng ta…