Tin buồn TV 53-60-Thân mẫu bạn Trần Bích Phương đã từ trần .

Tin buồn TV 53-60-Thân mẫu bạn Trần Bích Phương đã từ trần .

 TIN BUỒN PHÂN ƯU Chúng tôi vừa được tin buồn Bà Quả Phụ TRẦN NGỌC THỤ Nhủ Danh NGHIÊM THỊ THIỆN Pháp danh TỪ NGUYÊN sinh năm Đinh Tỵ tại Hà Nội, mệnh chung ngày 5 tháng 1 năm 2017…