1.Lời Cảm Tạ (TBP)2.Tin Buồn TV 53-60–3.Đọc tác phẩm của tác giả Trương Hoài Tâm(trích 'Trang Cựu NSTV 53-60')4.Thư Bích Phương .

1.Lời Cảm Tạ (TBP)2.Tin Buồn TV 53-60–3.Đọc tác phẩm của tác giả Trương Hoài Tâm(trích 'Trang Cựu NSTV 53-60')4.Thư Bích Phương .

Cảm Tạ Gia đình chúng tôi xin chân thành cảm tạ : Chư Tôn Hoà Thượng, Thượng Toạ, Đại Đức Tăng Ni trụ trì Chùa Long Vân Tự – Chùa Kỳ Quang – Chùa Pháp Hoa – Chùa Long Phước…