1.Nếu chàng Trương Chi đẹp trai của D.H. Cường-2.Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi!-3.Why I like retirement?

1.Nếu chàng Trương Chi đẹp trai của D.H. Cường-2.Bà Tiến hay ông Lùi cũng rứa thôi!-3.Why I like retirement?

Fwd: Nếu chàng Trương Chi đẹp trai của Dương Hùng Cường Kim Vu to:…,me Subject: FW: Nếu chàng Trương Chi đẹp trai của Dương Hùng Cường > Anh Khôi, > Tôi với Dương Hùng Cường là hai thằng Bắc Kỳ,…