1.TT Dũng:Không thể cấm mạng xã hội(BBC)-2.VN sẽ là QG tự trị hay..(VB)3.Tiếng Việt trong nước quá nhiều tiếng lóng,và..-

1.TT Dũng:Không thể cấm mạng xã hội(BBC)-2.VN sẽ là QG tự trị hay..(VB)3.Tiếng Việt trong nước quá nhiều tiếng lóng,và..-

Thủ tướng Dũng: Không thể cấm mạng xã hội Nguồn:BBC-2015-01-15 Ông Nguyễn Tấn Dũng nói không thể cấm được mạng xã hội Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nói với các quan chức rằng mạng xã hội đã trở thành nhu…