1.Xin Vĩnh Biệt Thày Kính Mến(Tâm Uyên ĐTT) -2.Chỉ còn là kỷ niêm-3.Suy tư(NVP)-

1.Xin Vĩnh Biệt Thày Kính Mến(Tâm Uyên ĐTT) -2.Chỉ còn là kỷ niêm-3.Suy tư(NVP)-

XIN VĨNH BIỆT THÀY                                                                                                     Lời mở:Chúng tôi nhận được ba bài thơ của Tâm Uyên Đoàn Thị Thục(Montreal-Canada): bài thứ nhất tên “Xin Vĩnh Biệt Thày Kính Mên” gồm 12 câu, 12 chữ đầu mỗi câu ghép lại là Tên Họ của Giáo Sư Nguyễn…