1.Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa(RFA)-2.Nhạc sĩ Lê Dinh bàn về hai chữ 'Việt cộng'-3.Bất hiếu(HP)-

1.Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa(RFA)-2.Nhạc sĩ Lê Dinh bàn về hai chữ 'Việt cộng'-3.Bất hiếu(HP)-

Tôi biết ơn Việt Nam Cộng Hòa Nguyễn Ngọc Già gửi RFA từ Việt Nam 2014-06-11 Ông Ngô Đình Diệm (thứ ba từ phải) cùng với chính phủ của ông chụp tại Sài Gòn năm 1955. AFP Một số người…